Kantonrechter raadpleegt voor de begroting van de schadevergoeding de site www.hoelangwerkloos.nl

25-02-2013

De kantonrechter Rotterdam oordeelt dat de opzegging kennelijk onredelijk is op grond van het gevolgencriterium. Uitgangspunt bij de beoordeling van de vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van kennelijk onredelijke opzegging die veroorzaakt wordt door een onevenredigheid in de belangen van beide partijen, in het nadeel van werkneemster, is dat deze vorm van niet-goedwerkgeverschap van een minder zwaar kaliber is dan wanneer de opzegging zou zijn geschied vanwege een valse of voorgewende reden. In het laatste geval zal uitgangspunt kunnen zijn de beoordeling van schade ten gevolge van het verlies van de baan. Bij een onevenredigheid daarentegen is het uitgangspunt de lengte van de naar verwachting bestaande werkloosheid die is ontstaan na de opzegging. De kantonrechter raadpleegt voor de begroting van de schadevergoeding de door het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) in gebruik gegeven - en van algemene bekendheid zijnde - site ”hoelangwerkloos.nl”.

Feiten
Werkneemster is geboren in 1960 en in 1997 in dienst is getreden bij werkgever. Belangrijkste bron van inkomsten van werkgever is het verzorgen van hypotheken en het verstrekken van hypotheekadvies. Laatstelijk vervulde zij bij werkgever de rol van administratief ondersteuner tegen een salaris van € 1.792,39 bruto per maand. De afdeling administratieve ondersteuning is opgeheven en bestond uit drie medewerkers, onder wie werkneemster. De arbeidsovereenkomst is na verkregen toestemming van UWV WERKbedrijf opgezegd per 1 maart 2012 wegens bedrijfseconomische redenen.

Vordering werkneemster
Werkneemster vordert thans een verklaring voor recht dat de opzegging kennelijk onredelijk is zowel ten gevolge van een voorgewende of valse reden, als wel omdat de gevolgen van de opzegging voor werkneemster te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

Beoordeling Kantonrechter Amersfoort 30 januari 2013, LJN BZ1018
Voorgewende of valse reden
Onvoldoende is komen vast te staan dat sprake is van een voorgewende of valse reden voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat het afspiegelingbeginsel door de werkgever goed is toegepast. Immers de functie van administratief ondersteuner is terecht niet onderling uitwisselbaar verklaard met die van telefoniste/receptioniste.

Gevolgencriterium
Door werkneemster is erop gewezen dat zij tevergeefs vele sollicitaties heeft verricht. Door werkgever is erop gewezen dat aan werkneemster het aanbod is gedaan gebruik te maken van het netwerk van werkgever alsmede dat zij gedurende twee maanden vrijgesteld is van arbeid voor het verrichten van sollicitaties. De kantonrechter is van oordeel dat, ook al was werkneemster teleurgesteld dat aan haar ontslag werd aangezegd, zij desondanks had moeten ingaan op een aanbod om aan andere passende arbeid te komen. Dit wil evenwel nog niet zeggen dat, wanneer werkneemster wel gebruik had gemaakt van het netwerk van werkgever, zij sneller aan een baan zou zijn gekomen. Immers, ook uit de onvoldoende door de werkgever besproken voorbeelden van het gevonden werk door de andere ontslagen werknemers blijkt niet dat deze dat werk direct aan het netwerk van werkgever hebben te danken, dan wel blijkt dat zij kort na gebruik van het netwerk toch niet aangenomen zijn bij de werkgever bij wie ze hebben gesolliciteerd. Verder blijkt dat het werkneemster veel moeite kost om aan andere passende arbeid komen, getuige de vele sollicitaties die zij, zonder resultaat, heeft verricht en waarvan de vele tientallen voorbeelden zijn overgelegd. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de getroffen voorzieningen voor werkneemster, mede gelet op de lengte van het dienstverband en de leeftijd van werkneemster, te mager zijn. Derhalve is de opzegging kennelijk onredelijk.

Schadevergoeding
Uitgangspunt bij de beoordeling van de vordering tot vergoeding van schade ten gevolge van kennelijk onredelijke opzegging die veroorzaakt wordt door een onevenredigheid in de belangen van beide partijen, in het nadeel van werkneemster, is dat deze vorm van niet-goed- werkgeverschap van een minder zwaar kaliber is dan wanneer de opzegging zou zijn geschied vanwege een valse of voorgewende reden. In het laatste geval zal uitgangspunt kunnen zijn de beoordeling van schade ten gevolge van het verlies van de baan. Bij een onevenredigheid daarentegen is het uitgangspunt de lengte van de naar verwachting bestaande werkloosheid die is ontstaan na de opzegging.

Werkneemster heeft aangevoerd dat zij naar verwachting de hele periode waarin werkloosheidsuitkering wordt aangeboden, te weten 38 maanden, werkloos zal zijn. Indien de door het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) in gebruik gegeven - en van algemene bekendheid zijnde - site ”hoelangwerkloos.nl” wordt geraadpleegd, blijkt dat betrokkene 386 dagen werkloos zal blijven en dat er een kans van 52% is op uitstroom naar de arbeidsmarkt. De hoogte van de door werkneemster geleden schade kan derhalve in beginsel worden gesteld op de te verwachten duur van de werkloosheid van een jaar, zodat de schade in beginsel kan worden gesteld op het loon van een jaar onder aftrek van de WW-uitkering gedurende een jaar. Door de werkgever is aangevoerd dat zij geen enkele ruimte heeft om een vergoeding te betalen. De kantonrechter verwerpt dit verweer. Er is wel degelijk enige ruimte om een vergoeding te betalen en onvoldoende is door de werkgever weersproken dat de ruimte die blijkt uit cijfers van oktober 2012 niet ook redelijkerwijs had kunnen worden verwacht, nu kennelijk de verlaging van de personeelskosten door het ontslag van vier medewerkers deze ruimte zou gaan opleveren.

De kantonrechter verklaart voor recht dat het gegeven ontslag kennelijk onredelijk is in de zin van artikel 7:681 BW.

Opmerkingen:
Ook de Kantonrechter Rotterdam kende beslissende betekenis toe aan de gegevens van ArbeidsmarktResearch BV (JAR 2013/45, m.nt. mr. P. Hufman). Zie voor meer informatie over de berekeningsmethode van ArbeidsmarktResearch UvA BV de website www.hoelangwerkloos.nl.

« Terug naar overzicht nieuws