Month: February 2019

Beëindiging van rechtswege

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan voortvloeien uit het verstrijken van de tijd of een andere objectief bepaalbare duur, maar kan evengoed een gevolg zijn van het intreden

Is de beeindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst

Bij de uitleg van de overeenkomst bepalingen komt het aan op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op

Wilsgebreken

Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico als blijkt dat hij `dwaalt’. Een beroep op dwaling of bedrog wordt van werkgeverskant

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop is een uitzondering gemaakt. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn die voor een overlijdensuitkering in aanmerking komen. Nabestaanden zijn:- de

De dood van de werknemer

De leden 7 en 8 van art. 7:667 Burgerlijk Wetboek noemen uitdrukkelijk de bedingen die betrekking hebben op: – het in het huwelijk treden van de werknemer; – het aangaan

Beëindiging door het verstrijken van de tijd

Niet in lid 4 van art. 7:667 Burger-lijk Wetboek is opgenomen het oordeel van de Hoge Raad uit 1992. Toen werd beslist dat de Ragetlie-regel niet alleen geldt als de