Het nadeelsvereiste in het arbeidsrecht

Relatie ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’ en de onderzoeksplicht

Civiel recht (TIP) | Advocaten & Juristen

De vraag rijst hoe de eis van een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’ en de onderzoeksplicht zich tot elkaar verhouden: website. In de literatuur wordt er terecht van uitgegaan dat het gaat om twee naast elkaar bestaande vereisten, zij het dat toch wel sterk de nadruk wordt gelegd op het aanvullende karakter van de onderzoeksplicht ten opzichte van de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. Er is veel voor te zeggen dat het bij het vereiste van duidelijkheid en ondubbelzinnigheid gaat om de verklaring zelf, terwijl de op de werkgever rustende onderzoeksplicht zich richt op de vraag of de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring een uitdrukking is van de wil van de werknemer om de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk te beëindigen.

Het zogenoemde nadeelsvereiste

Als de werkgever en de werknemer beiden instemmen met het beëindigen van de ar- beidsovereenkomst dan speelt het zogenoemde nadeelsvereiste geen rol. Anders wordt
dat wanneer de werknemer wel verklaart om toe te stemmen met de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst zonder dit echter daadwerkelijk te willen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst onder invloed van een geestelijke stoornis, bijvoorbeeld bij overspannenheid. Deze in 1986 ingezette lijn wordt door de Hoge Raad in 2002 nog eens bevestigd. Maar niet alleen in die gevallen.

Stel een buitenlandse werknemer komt twee achtereenvolgende weekeinden niet op het werk. Zijn bedrijfsleider neemt namens de werkgeefster het initiatief tot een gesprek maar de partijen kunnen het niet eens worden over alternatief werk. De bedrijfsleider geeft de werknemer te kennen dat hij maar beter ontslag kan nemen. Deze antwoordt vervolgens in de trant van: ‘Da’s goed meneer (…) stoppen’. De Hoge Raad maakt in 1988 duidelijk dat wanneer de werknemer eigenlijk geen ontslag wil, hij alleen aan zijn andersluidende verklaring kan worden gehouden, als de werkgever door het ongedaan maken van het ontslag niet in een ongunstiger positie komt te verkeren.

De ontslagtaak CWI 2005 zijn niet alleen hierop, maar ook op art. 6 lid 1 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 gebaseerd. Een beleidsregel is overigens niets anders dan een bij een besluit vastgestelde regel dat geen algemeen verbindende voorschriften bevat maar waarin is opgenomen de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften, die een bestuursorgaan gebruikt als het gaat om de uitvoering van zijn bestuursbevoegdheid (zie art. 1:3 lid 4 Awb). Het bestuursorgaan is overigens wel gebonden aan de door hem uitgevaardigde beleidsregels (zie art. 4:84 Awb)

De informatievoorziening van de Centrale organisatie werk en inkomen is uitgewerkt in de Regeling SUWI. In deze regeling is neergelegd dat onder andere de Centrale organisatie werk en inkomen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid basisgegevens moet verstrekken die noodzakelijk zijn voor het door hem uit te oefenen toezicht en zijn andere taken (zie art. 5.11 lid 1 Regeling SUWI). Deze basisgegevens moeten ieder kwartaal worden geactualiseerd en moeten ook binnen zes weken na afronding van ieder kwartaal direct leverbaar zijn (zie art. 5.11 lid 2 Regeling SUWI). Het gaat bij deze basisgegevens om gegevens op het niveau van elke afzonderlijke vergunning, werknemer, werkgever en procedure, die zowel apart als in hun onderlinge samenhang moeten kunnen worden geanalyseerd (zie Regeling SUWI Bijlage III). 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.