Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst door advocaat in laten dienen?

Met de afhandeling van deze verzoeken wordt dan niet eerder begonnen of de behandeling wordt niet eerder voortgezet dan twee maanden nadat alsnog een melding die alle betrokken werknemers. Immers omvat, is gedaan. Het is dus voor de werkgever van groot belang goed in de gaten houden hoeveel arbeidsovereenkomsten er binnen het tijdvak van drie maanden worden beëindigd. De termijn is hier op twee maanden gezet in plaats van één maand waarvan in art. 3 Wet melding collectief ontslag sprake is, om de werkgever het voordeel te ontnemen dat hij door het niet naleven van zijn meldingsverplichting ten opzichte van (een) andere werkgever(s) kan hebben behaald.

Ook geldt dat de betrokken werknemers werknemers werkzaam moeten zijn in hetzelfde werkgebied van de Centrale organisatie werk en inkomen. Een en ander betekent dus dat bij een ontslagvoornemen dat betrekking heeft op 20 werknemers, waarvan er bij vier sprake is van ontbindingsverzoeken. De kantonrechter en zestien toestemmingsverzoeken via de Centrale organisatie werk en inkomen er geen sprake is van een collectief ontslag in de zin van de wet. 

Gaat het daarentegen om zes ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter en veertien toestemmingsverzoeken via de Centrale organisatie werk en inkomen dan is er wel sprake van een collectief ontslag in de zin van de Wet melding collectief ontslag. Voor de vraag of er sprake is van collectief ontslag zal de werkgever dus in eerste instantie moeten beoordelen of er binnen een tijdvak van drie maanden de arbeidsovereenkomst van minimaal 20 werknemers, dus met inbegrip van vijf of meer ontbindingsverzoeken, zal worden beëindigd. Laat dit begeleiden door een arbeidsrecht advocaat: https://arbeidsrechtadvocaat.org.

Dit is niet onbelangrijk. De werkgever die aanvankelijk voornemens was om op grond van bedrijfseconomische motieven de arbeidsovereenkomst met minder dan 20 werknemers te beëindigen, maar die vervolgens aan binnen een tijdvak van drie maanden nog een aantal werknemers toevoegt, te maken met collectief ontslag.De consequentie hiervan is neergelegd in art. III 7 Wet melding collectief ontslag, namelijk dat de Centrale organisatie werk en inkomen de nog niet afgehandelde verzoeken om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen, niet of niet verder in behandeling neemt.

Wanneer er sprake is van een collectief ontslag in de zin van de Wet melding collectief ontslag moet de werkgever vóór het indienen van de definitieve verzoeken om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen dit voornemen op grond van art. Wet melding collectief ontslag schriftelijk melden bij de belanghebbende werknemersverenigingen en de Centrale organisatie werk en inkomen. In geval van een faillissement geldt op grond van art. 2 lid 3 Wet melding collectief ontslag de meldingsverplichting door de curator alleen als de Centrale organisatie werk en inkomen.

Aan de uitzendovereenkomst heeft overigens niet alleen betrekking op de in de praktijk voorkomende uitzendrelatie, maar omvat ook alle andere driehoek arbeidsrelaties, waarbij de werknemer in de uitoefening van het bedrijf of beroep van de werkgever aan een derde ter beschikking wordt gesteld om onder toezicht en leiding van die derde te werken. Zo’n terbeschikkingstelling kan bijvoorbeeld ook de uitlening omvatten, als maar voldaan wordt aan de kenmerken van de uitzendovereenkomst. Als dat niet het geval is dan geldt ook de bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst. De regeling van de uitzendovereenkomst geeft dus een uniforme regeling voor de vele onder verschillende benamingen in de praktijk voorkomende vormen van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals: 

uitzenden, inlenen, detacheren, of het tewerkstellen in het kader van een arbeidspool. Maar het moet dan wel gaan om het ter beschikking stellen in het kader van een zodanig beroep of bedrijf. In de praktijk gaat het dus alleen om organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrijven en andere organisatie die er hun beroep of bedrijf van maken arbeidskrachten onder welke noemer dan ook tijdelijk aan derden ter beschikking te stellen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.