Ontslagbeleid persoonsgebonden motieven

arbeidsrecht advocaten

Werkzaamheden van vier tot acht uur per week kunnen als passende arbeid worden beschouwd. Het begrip ‘ziekte of gebrek’ omvat ook de situatie dat er sprake is van regelmatig ziekteverzuim (zie onderdeel Regelmatig verzuim als gevolg van ziekte) waarbij het ziekteverzuim dusdanig verstorend uitwerkt op het productieproces of een onevenredig zware druk legt op collega’s dat van de werkgever niet in redelijkheid gevergd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten.

De verantwoordelijkheid voor de reïntegratie rust primair bij de betrokken werkgever en werknemer. In het verlengde van deze eigen verantwoordelijkheid van partijen voor de reïntegratie-inspanningen kan op verzoek van hetzij de werknemer hetzij de werkgever, een (recent) oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beschikbaar zijn. Als dit oordeel niet voorhanden is, kan de Centrale organisatie werk en inkomen op grond van lid 2 van art. 5:2 Ontslagbesluit een dergelijk advies alsnog vragen als het verweer van de werknemer daartoe aanleiding geeft (zie onderdeel De rol t het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

Dit zal dan vooral het geval zijn als de werknemer in zijn verweer met redenen omkleed aangeeft dat er binnen 26 weken verandering in zijn arbeidsongeschiktheid zal optreden of dat er wel mogelijkheden dán om hem te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor hem als passend kan worden beschouwd. Het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is niet bindend.  Het ligt echter voor de land dat daaraan bij de afweging van de belangen door de Centrale organisatie werk en inkomen een groot gewicht wordt toegekend.’

 Verzuim als gevolg van ziekte

 Het verzoeken om toestemming op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid kan ook sprake zijn van dergelijke verzoeken op grond van regelmatig verzuim als gevolg van ziekte. Ook bij deze verzoeken om toestemming kan de Centrale organisatie en inkomen het gevoerde personeelsbeleid kritisch onder de loep nemen. Zo kan Centrale organisatie werk en inkomen onderzoeken wat de werkgever heeft gedaan sociaal-medische begeleiding, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan pogingen reïntegratie, arbeidsomstandigheden en aanpassingen van de werkplek: zie artikel in het AD. Ook zou de organisatie werk en inkomen zich een beeld kunnen vormen van de aanpak het verzuim als gevolg van ziekte door de betrokken werkgever en ook van de  oorzaken van het verzuim.

Verzuim als gevolg van ziekte is immers een verschijnsel dat door verschillende oorzaken kan ontstaan. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen zijn van langdurige fysieke en/of psychische overbelasting als gevolg verschil. Op een andere wijze kunnen worden opgelost dan via de weg van ontslag van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de Centrale organisatie werk en inkomen advies vraagt aan het Uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen in verband met de beslissing op een verzoek om toestemming.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.